Üyelik Girişi eğer ilk gelişiniz ise, Üye Olunuz!
Selam5 %100 ücretsiz arkadaşlık sitesi
REKLAM KODU
>  Anasayfa > Makaleler > İngilizce > İngilizce Kelimeler > İngilizce Kelimeler ve okunuşları A


İngilizce Kelimeler ve okunuşları A
Tarih 06/03/2013 11:45 Yazar Onur Okuyanlar 2773   Sayfa Numarası 496
Print Pdf RSS
Kelimeler okunuşları ve en çok kullanılan kelimeler :)

 

Abandon ebandın TERK ETMEK
Ability ebılıti YETENEK
Able eybıl MUKTEDİR
Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
Above ebav YUKARIDAKİ
Abroad ebrod YURT DIŞI
Absence ebsıns YOKLUK
Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
Absurd ebzörd SAÇMA
Accept eksept KABUL ETMEK
Accident eksidınt KAZA
Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
According To ekording tu GÖRE
Account ekaunt HESAP
Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
Accuse ekküz SUÇLAMAK
Ache eyk AĞRI
Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
Active ektiv ETKİN, FAAL
Actor ektır ERKEK OYUNCU
Actress ektrıs KADIN OYUNCU
Actual ekçuıl GERÇEK
Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
Address edres ADRES
Administration edminıstreyşın İDARE
Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
Adult edalt YETİŞKİN
Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
Advanced edvensd GELİŞMİŞ
Advantage edventıc AVANTAJ
Adventure edvençur MACERA
Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
Advice edvays TAVSİYE
Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
Aerial eriyıl ANTEN
Aeroplane eıropleyn UÇAK
Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
Affect efekt ETKİLEMEK
Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
Afraid efreid KORKMAK
After aftır SONRA
Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
Again egein BİR DAHA;YİNE
Against egeinst KARŞI, ZIT
Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
Aged eycd YAŞINDA
Agency eycınsi ACENTE
Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
Ago ego ÖNCE
Agree egrii ANLAŞMAK
Agreement egriimınt ANLAŞMA
Agriculture egrikalçır TARIM
Ahead ehed ÖNDE
Aid eyd YARDIM
Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
Alarm alarm ALARM
Algebra alcebra CEBİR
Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
Alligator aligeytır TİMSAH
Allow elov İZİN VERMEK
Almost olmost HEMEN HEMEN
Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ
Aloud elaud SESLİ
Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
Also olso HEM DE
Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
Always olveys HER ZAMAN
Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
Ambition embişın HIRS
Ambush embuş TUZAK
Among emong ARASINDA
Amount emaunt MİKTAR
Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
And end VE
Angry engri KIZGIN
Animal enimıl HAYVAN
Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
Annual enyuıl YILLIK
Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
Answer ensır YANIT
Ant ent KARINCA
Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
Anxiety enzayıti ENDİŞE
Anxious enkşıs ENDİŞELİ
Any eni HERHANGİ
Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
Anyway enivey HER NEYSE
Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
Apart epart AYRI
Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
Ape eyp MAYMUN
Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
Appear eppiır GÖRÜNMEK
Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
Appetite epıtayt İŞTAH
Apple epıl ELMA
Applicant eplikınt BAŞVURAN
Application eplikeyşın BAŞVURU
Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
Appoint eppoint ATAMAK
Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
Approve epruv ONAYLAMAK
Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
Apricot eprikot KAYISI
April eyprıl NİSAN
Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
Architect arkitekt MİMAR
Architecture arkitekçır MİMARİ
Area eriya ALAN, BÖLGE
Argue argüu TARTIŞMAK
Argument argümınt TARTIŞMA
Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
Arm arm KOL, SİLAH
Armchair armçeir KOLTUK
Armour armır ZIRH
Army armi ORDU
Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
Arrest erest TUTUKLAMAK
Arrival erayvıl VARIŞ
Arrive erayv VARMAK
Arrow erov OK
Art art SANAT
Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
Artificial artifişıl YAPAY
Artist artist SANATÇI
As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
Ash KÜL
Ashamed eşeymd UTANMIŞ
Aside esayd BİR YANDA
Ask esk SORMAK, İSTEMEK
Asleep esliip UYKUDA
Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
Assist esist YARDIM ETMEK
Assistant esistınt YARDIMCI
Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
Assume esuym VARSAYMAK
Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
At et DE..DA eki
Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
Attack etek SALDIRMAK, ATAK
Attempt etempt DENEMEK
Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
Attention etenşın DİKKAT
Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
Attractive etrektiv ÇEKİCİ
August ogust AĞUSTOS
Aunt aant TEYZE, HALA
Autumn otumn SONBAHAR
Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
Avenue evenyu CADDE
Average evirıç ORTALAMA
Avoid evoid KAÇINMAK
Awake eveyk UYANIK
Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
Axe eks BALTA
Abolish ebolış İPTAL ETMEK
Abolition ebolışın KALDIRMAK
Absorb ıbsorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
Abuse ebyus KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
Academic ekıdemik AKADEMİK
Accelerator ekselıreytır GAZ PEDALI
Accent eksınt ŞİVE, AKSAN
Access ekses 1)GİRİŞ 2)YOL
Accessible eksesıbıl 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
Accounting ekaunting MUHASEBE
Accumulate ekyumyuleyt TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
Accused ekyuzıd 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
Accustom ekastım ALIŞTIRMAK
Accustomed ekastımd ALIŞIK,ALIŞKIN
Achieve e?iv ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
Achievement e?ivmınt BAŞARI
Acid esid ASİT
Acknowledge eknolı? DOĞRULAMAK
Acquire ikwaır EDİNMEK
Acquisition ekwızışın EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
Addict edikt TİRYAKİ,MÜPTELA
Admiral edmirıl AMİRAL
Admission edmişın 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
Adopt edopt 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
Adverse edvörs ZIT,KARŞI
Airport eyirport HAVA ALANI
Album elbım ALBÜM
Alcohol elkıhol ALKOL
Allocate elıkeyt TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
Allocations elıkeyşın TAHSİSAT
Allowance elauıns DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
Ally elay ANLAŞMA,BİRLEŞME
Alphabet elfıbit ALFABE
Alter oltır DEĞİŞTİRMEK
Alternative oltörnıtiv ALTERNATİF, SEÇENEK
Amateur emıtör AMATÖR
Ambulance embyulıns AMBULANS
Amend emend DÜZELME, AYARLAMA
Ample empıl GENİŞ, BOL
Anchor enkır 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
Angel eyncıl MELEK
Anger engır KIZMAK
Angle engıl AÇI, KÖŞE
Anticipate entisipeyt 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
Antique entik ANTİKA
Anxiously enkşıslıy ENDİŞELİ OLMAK
Apartment epartmınt APARTMAN DAİRESİ
Apparently eparıntliy BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
Article Of Association artıkıl ıv ısosieyşın ANA SÖZLEŞME
Aspect espekt GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
Asset eset VARLIK
Association esuşeytın CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
Assurance eşurıns GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
Assure eşuır TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
Assured eşurıd 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
Attachment eta?mınt İLAVE, EK
Attendant ıtendınt 1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
Auction okşın MÜZAYEDE, MEZAT
Audience odyıns İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
Augment ogment İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
Augmentation ogmentetişın ZAM, EKLEME
Author othır YAZAR
Authority othoriti OTORİTE
Award iwood MÜKAFAT
Awkward okvırd 1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇGoogle'da sayfamıza destek olmak için (G+1) tuşuna basınız.

Tags - Face Twi
Yorum Yok, İlk Yorum Ekleyen Siz olun!
Arama
 
.